NOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI! VEZI CONDIȚIILE DE ANGAJARE!

U.A.T. Oraș Fieni, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitori necalificaţi din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu, achiziţii publice, investiţii, administrarea domeniului public şi privat.

Muncitor necalificat - 9 posturi

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-să fie absolvenţi de studii gimnaziale (10 clase)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-24 noiembrie 2016, ora 09:00: proba scrisă;

-28 noiembrie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Oraș Fieni, județul Dâmbovița, telefon 0245/774.070, interior 205.