PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU ANGAJEAZĂ MUNCITOR NECALIFICAT

Primăria Comunei Butimanu, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii generale, fară vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

-15 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Butimanu, judeţul Dâmboviţa, numărul de telefon 0245/241.040.