PATRU POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1. Asistent medical debutant – secţia Medicină Internă:

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sau echivalenta ori diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997

2. Asistent medical debutant – Compartiment Neonatologie

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sau echivalenta ori diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997

3. Infirmier debutant – Secţia Medicină Internă

– şcoală generală

4. Registrator medical debutant – Compartiment Primire Urgenţe

– diplomă de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii

– certificat de calificare profesionala cu calificarea de operator introducere, validare si prelucrare date / certificat de absolvire cu calificarea de tehnician operare tehnica de calcul sau operator introducere, validare si prelucrare date/ certificat sau atestat care dovedeste calificarea de tehnician operare tehnica de calcul sau operator introducere, validare si prelucrare date

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-05 decembrie 2016, ora 12:00: termen limită de depunere a dosarelor;

-12 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

-15 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Spitalului Orăşenesc din Pucioasa, str. Republicii nr. 95, judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/760.510, interior 110.