Marti, 19 Februarie 2019

TREI POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA

Primăria Orașului Pucioasa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

2 posturi contractuale vacante de execuţie de inspector debutant (agent turism) în cadrul centrului naţional de promovare turistică: 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

-calificarea ca agent de turism, în vederea respectării prevederilor din Ordinul numărul 1096/2008 Anexa 1 - Norme metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică; 

-cunoştinţe operare pe calculator atestate prin certificat, adeverinţă sau document echivalent;

-capacitatea de a lucra independent şi în echipă.

1 post contractual vacant de conducere de administrator public - în cadrul U. A.T. Oraşul Pucioasa: 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-să fie absolvent de studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, specializarea arhitectură;

-să fie posesor al permisului European de Conducere a Computerului ECDL Certificate;

-să fie posesor al atestatului de competenţe profesionale, competenţe lingvistice de nivel mediu în limba engleză eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

-să aibă aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, spirit de iniţiativă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-20 decembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, județul Dâmbovița, telefon 0245/232.277, interior 119.

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan