Duminica, 18 Noiembrie 2018

POST VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria Oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de muncitor necalificat, în cadrul Sectorului spaţii verzi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii sau generale; postul nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-29 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei din Găești, str. 13 Decembrie nr. 102A, telefon 0245/606.082, interior 109.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan