Marti, 21 Mai 2019

VREI UN SALARIU MOTIVANT ȘI O FUNCȚIE DE CONDUCERE? IATĂ LOCUL DE MUNCĂ DE CARE AI NEVOIE!

Vrei să ocupi o funcție de conducere și să ai un salariu motivant? Acum ai oportunitatea de a te angaja la locul de muncă visat.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea funcției de secretar al comunei Vulcana Pandele, un post în care, deși ai mai multe responsabilități, te vei bucura de respectul cuvenit și de un salariu pe măsură.

În plus, localitatea este situată în apropierea municipiului Târgoviște și nu vei avea probleme în cazul în care trebuie să faci naveta zilnic.

Dacă ți-am stârnit interesul, tot ce trebuie să faci este să depui dosarul de înscriere și să te pregătești pentru concursul care poate face diferența în cariera ta.

Examenul scris se va susține în data de 17.03.2015, la ora 10:00, la sediul ANFP din municipiul București.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente:

- copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

-cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726. 

Bibliografia concursului conține următoarele acte normative:

-Legea 215/2001, legea administraţiei publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 188/1999, Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată;

-Legea 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 554/2004, privind contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

-Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 52, privind transparenţa decizională în administraţia public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan