Marti, 23 Aprilie 2019

Patru posturi vacante la primăria Vişina: șofer, îngrijitor, muncitor calificat, educator/învățător

Primăria Comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale  de execuție, vacante, după cum urmează:

şofer – în cadrul Serviciului de gospodărie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa.

îngrijitor (femeie de serviciu) -în cadrul Centrului de zi pentru copii

muncitor calificat – în cadrul Centrului de zi pentru copii

educator învăţător – in cadrul Centrului de zi pentru copii

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şofer – în cadrul Serviciului de gospodărie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa.

absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală generală;

posedă permis de conducere categoriile B şi C;

posedă cunoştinţe temeinice de legislaţie rutieră;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

aviz psihologic.

 

îngrijitor (femeie de serviciu) -în cadrul Centrului de zi pentru copii

absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală generală;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat, din care să reiasă că poate desfăşura activităţi în colectivităţi de copii;

aviz psihologic.

 

muncitor calificat – în cadrul Centrului de zi pentru copii

absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală generată:

calificare în meseria de instalator sau electrician; (reprezintă avantaj absolvent şcoală profesională de profil);

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat, din care să reiasă că poate desfăşura activităţi în colectivităţi de copii;

aviz psihologic.

 

educator învăţător – în cadrul Centrului de zi pentru copii

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţele educaţiei;

adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate eliberata de un cabinet medical specializat, din care să reiasă că poate desfăşura activităţi în colectivităţi de copii;

aviz psihologic.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 august 2016, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;

9 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

14 septembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7-curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa şi la nr. de tel 0245.725.064.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan