Marti, 21 Mai 2019

ATENȚIE! PE 28 AUGUST SE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SECRETAR AL COMUNEI VULCANA PANDELE

În cadrul Primăriei Vulcana Pandele, postul de secretar al comunei este vacant, motiv pentru care, la sfârșitul acestei luni se va organiza un concurs pentru ocuparea acestuia.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

-În cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de studii (superioare juridice sau administrative) şi condiţia de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;

b) persoane care au studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate;

c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă.

Proba scrisă a concursului va avea loc în ziua de 28 august, la ora 10, urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 20 de zile și trebuie să conțină următoarele documente:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Cei care vor participa la probele acestui concurs trebuie să studieze următoarea bibliografie:

1.Legea 215/2001, legea administraţiei publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea 188/1999, Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea 7/2004, privind codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată;

4.Legea 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea 554/2004, privind contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea 52, privind transparenţa decizională în administraţia public, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public;

11.Ordonanţa 28/2008 privind registrul agricol;

12.Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan