Marti, 20 Noiembrie 2018

CINCI POSTURI VACANTE LA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGOVIȘTE

Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• Un post de îngrijitor copil

• Un post de inspector specialitate

• Un post de îngrijitor bătrâni la domiciliu

• Două posturi de muncitor calificat

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Un post de îngrijitor copil: nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor: medii – absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime în muncă: minimum 1 an şi experienţă în activităţi similare celor prevăzute în fișa postului: minimum 1 an; alte condiţii: diplomă/adeverinţă competenţe îngrijitor copii.

• Un post de inspector specialitate: nivelul studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor: S; domeniul studiilor absolvite: ştiinţe sociale; alte condiţii: diploma/adeverinţă curs resurse umane.

• Un post de îngrijitor bătrâni la domiciliu: nivel studii necesar candidatului pentru ocuparea posturilor: medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; vechime în muncă şi experienţă în activităţi similare postului: minimum 3 ani; alte condiţii: diplomă/adeverinţă competenţe îngrijitor bătrâni la domiciliu.

• Două posturi de muncitor calificat: absolvite cu diplomă de bacalaureat/certificat absolvire 12 clase; alte condiţii: diplomă/competente bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-12 aprilie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

-20 aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă;

-25 aprilie 2017, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Direcţia de Asistenţă Socială, având sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 216, judeţul Dâmboviţa. Locul desfăşurării concursului: Clubul Pensionarilor, str. Dumitru Oprescu, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, telefon 0758073338.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan